Ziekteverzuim

zieke werknemer ziekteverzuim

Wanneer je niet werkt of slechts deels wegens lichamelijke of psychische problemen is er sprake van ziekteverzuim. Naast het feit dat ziekteverzuim niet alleen vervelend is voor jezelf, kost dit de werkgever zo’n 200 tot 400 euro per dag. Het is voor beide partijen daarom belangrijk zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Je hebt als werknemer bepaalde rechten en plichten, en je werkgever heeft die ook.

Rechten en plichten van je werkgever bij ziekteverzuim

In principe moet je werkgever je loon doorbetalen. In sommige gevallen heb je recht op een uitkering op grond van de Ziektewet. In dat geval betaalt het UWV je loon door in de vorm van ziekengeld.

De wet bepaalt dat wanneer je ziek bent, je werkgever tenminste 70% van je loon doorbetaalt. Hij is verplicht om maximaal twee jaar je loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

 • Het eerste jaar: je werkgever betaalt minimaal 70% van je loon door. Je loon mag niet onder het minimumloon uitkomen.
 • Het tweede jaar: je werkgever betaalt minimaal 70% van het loon door. Je loon mag wel onder het minimumloon uitkomen.

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling. Doorgaans volgt er dan een WIA-beoordeling (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is de uitkering die je krijgt als je door ziekte niet of minder kunt werken. Je vraagt deze uitkering aan als je bijna twee jaar (104 weken) ziek bent, en je daardoor 65% of minder van je oude loon kunt verdienen. Bij de WIA geldt dat je zoveel werkt als je kunt.

Aziekteverzuim burn-outls je werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden om het loon nog maximaal een jaar door te betalen.

In het nieuwe regeerakkoord is een maatregel gepresenteerd om de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemers te verkorten naar één in plaats van twee jaar. Wel moet er een uniforme lastendekkende premie worden betaald om het mogelijk te maken dat het UWV de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar overneemt.

Ziektewet

Soms heb je recht op een uitkering via de Ziektewet. Dit geldt wanneer:

 • je ziek én zwanger bent of wanneer je ziek bent geworden als gevolg van je zwangerschap of bevalling;
 • je een orgaan doneert;
 • je een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek hebt. Dit heet no-riskpolis. Het is een regeling waarbij je een Ziektewet-uitkering van UWV kunt krijgen, zodat je werkgever niet al je loon zelf hoeft te betalen;
 • je ouder dan 55 jaar bent en ziek wordt en direct voordat je in dienst kwam ten minste 52 weken een WW-uitkering hebt ontvangen;
 • je dienstverband afloopt tijdens de ziekte. Vanaf het moment dat je dienstverband is afgelopen kun je een Ziektewet-uitkering krijgen;
 • je uitzendkracht bent, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst;
 • je oproepkracht bent, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.
ziek ziekteverzuimZiekmelding

Jouw situatie bepaalt wanneer en bij wie je moet worden ziek gemeld. Bij loondoorbetaling moet je werkgever je uiterlijk de vierde ziektedag ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Pas als je na 42 weken nog steeds ziek bent, moet je werkgever een melding doen bij het UWV. Je kunt dan een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Voor je werkgever gelden verder de volgende bepalingen bij ziekmelding:

 • je werkgever moet de regels voor ziekmelding bekendmaken bij de medewerkers;
 • je werkgever moet contact met je blijven houden als je ziek bent;
 • je werkgever mag aan je vragen wanneer je weer denkt te kunnen werken.
Rechten en plichten van jou als werknemer bij ziekteverzuim

Voor jou als werknemer gelden de volgende richtlijnen bij ziekteverzuim:

 • je moet de ziekteverzuimregels van je werkgever opvolgen. Zo moet je je bijvoorbeeld tijdig ziek melden.
 • je moet laten zien dat je bereid bent het werk zo snel mogelijk weer op te pakken;
 • je bent niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte;
 • je mag spontaan uitleg geven over de oorzaak van de ziekte, maar je werkgever mag daar niet naar vragen.

Zodra je mogelijkheden hebt om te werken en het genezingsproces verloopt goed, dan moeten jij en je werkgever een traject starten dat ervoor zorgt dat je weer kunt werken. Je kunt desnoods ander werk doen, een training of veranderen van werkgever. Lees hier meer over bij re-integratie.

ziekteverzuimZiekteverzuimbeleid

Iedere werkgever is verplicht een ziekteverzuimbeleid te hebben. Het doel ervan is het voorkomen en beperken van ziekteverzuim. Je werkgever moet dus zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en aan jouw persoonlijke werkomstandigheden. Per bedrijf is het ziekteverzuimbeleid verschillend. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet het eerst goedkeuren. Pas dan is het geldig.

In het ziekteverzuimbeleid wordt omschreven hoe de arbeidsomstandigheden zijn georganiseerd en hoe je ziekte kunt voorkomen. Er staat hoe met ziekte en ziekteverzuim omgegaan wordt. Ook staat beschreven welke procedure je moet volgen als je ziek wordt, en wat je werkgever in zo’n situatie moet doen. Wanneer je gaat re-integreren, kun je in het ziekteverzuimbeleid vinden hoe je daarin begeleid wordt. Het ziekteverzuimbeleid wordt vaak opgesteld in samenwerking met de arbodienst en de bedrijfsarts. De arbodienst controleert of het ziekteverzuimbeleid opgevolgd wordt.

Als je lichamelijke klachten hebt en je niet kunt werken, kun je daar psychische problemen door krijgen. Andersom kan dit ook: als je psychische klachten hebt, kun je daar lichamelijke problemen van krijgen. De bedrijfspsycholoog kan je helpen inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van je klachten en er iets aan doen.

Vragen over ziekteverzuim? Klik hier voor een bedrijfspsycholoog bij jou in de buurt.

Psycholoog.nl