Mariefloor Fiksinski-Plekkenpol

Mariefloor Fiksinski-Plekkenpol

Unique Faces

“Every child is unique”

Over Mariefloor Fiksinski-Plekkenpol

Mariefloor Fiksinski-Plekkenpol is een 37-jarige tweetalige psychologe die gespecialiseerd is in ontwikkelingspsychologie. In haar praktijk in Hilversum ‘Unique Faces: International psychology practice for children and teenagers’ richt zij zich op diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met een internationale en een Nederlandse achtergrond. Elk kind is uniek en heeft unieke begeleiding nodig. Het gezicht van een kind weerspiegelt de mentale gezondheid. “Het is onze passie om bij te dragen aan het geluk van uw kind door met hem/haar te werken aan zijn/haar mentale gezondheid. Het ontwikkelen van het zelfbeeld van elk kind door te werken aan zijn/haar sterke kanten en het leren omgaan met uitdagingen brengt een glimlach op het gezicht van elk kind. Dit ligt in het hart van het werk en wordt weerspiegelt in onze naam: Unique Faces.”

Mariefloor Fiksinski-Plekkenpol is a 37 year old bilingual psychologist specialized in developmental psychology. In her practice in Hilversum ‘Unique Faces: International psychology practice for children and teenagers’ she focuses on assessment and therapy of children and teenagers with an international and a Dutch background. Every child is unique and therefore requires a unique approach. A person’s face mirrors the mental health. “It is our passion to contribute to the happiness of your child by working on his/her mental health. Developing a child’s self-confidence by building on the strengths and learning to cope with challenges will bring a smile to every child’s face. This lies at the heart of our work and is as such reflected in our name: Unique Faces.” 
Below you will find more information in English.

Psycholoog Hilversum

Behandelingen:
Cognitieve gedragstherapie, Psychotherapie
Specialisaties:
ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Dyslexie, Gedragsproblemen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen
Registraties:
NIP, SKJ
Talen:
Duits, Engels, Frans, Nederlands
Neem contact op

Praktijk

Mariefloor’s interesse in de psychologie is ontstaan aan het einde van haar middelbare school tijd toen ze werk las van beroemde, internationale psychologen. Als klein kind was ze altijd al geïnteresseerd in het gedrag van mensen. Als jongvolwassene vond zij het erg interessant om met mensen te praten over hun drijfveren en passies in het leven. Na haar psychologie studie aan University College Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam was ze vastbesloten dat ze in een eigen praktijk met kinderen en jongeren wilde gaan werken. Het leerzame aan deze doelgroep is dat ze volop in ontwikkeling zijn.

Mariefloor heeft ruime ervaring opgedaan door haar werk als schoolpsychologe en zorgcoordinator op verschillende internationale scholen. Het leven tussen meerdere culturen en talen is iets wat haar erg aanspreekt omdat ze zelf als “Third Culture Kid” in het buitenland heeft gewoond. Veel van haar minderjarige cliënten hebben ook een internationale achtergrond en proberen hun leven op te bouwen met hun families in Nederland. “De tweetalige en verschillende culturele achtergronden van mijn cliënten vormt een inspiratie bron om met hen in gesprek te gaan over de onderliggende oorzaak van hun problemen en hiervoor oplossingen te vinden.”

Daarnaast heeft Mariefloor een positieve instelling en vindt ze het belangrijk om de sterke kant van de kinderen en jongeren naar boven te halen en ouders te steunen bij de opvoeding van hun kind. Ze probeert op een informele en vriendelijke manier contact te leggen en gebruikt verschillende visuele en non-verbale hulpmiddelen om haar cliënten op hun gemak te stellen. Ze is empathisch, zorgzaam en positief ingesteld en ze houdt ervan om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling. “Samen met het kind en de ouders zoek ik weer naar hun kracht en naar de beste oplossing voor hun problemen.” 

Specialisaties & Trainingen

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Cognitieve gedragstherapie, stress-vermindering, mindfulness, visualisaties en creatieve technieken
 • Psychologische onderzoeken naar ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren met een internationale achtergrond (Nederlandse achtergrond ook welkom)
 • Psychologische trainingen/therapieën voor kinderen en jongeren met een internationale achtergrond (Nederlandse achtergrond ook welkom)
 • Workshops voor leerkrachten en specialisten over: autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie
 • Klassenobservaties thuis en op school
 • Tweetaligheid, Meertaligheid
 • Gedragsproblemen: Autisme, ADHD, ADD, ODD
 • Leerproblemen: Dyslexie, Dyscalculie, Dysorthografie, Non-verbale leerstoornis,
 • Hoogbegaafdheid
 • Internaliserende problemen: Angst, Depressie
Trainingen

Omgaan met angst; Omgaan met depressie; Stress-management; Zelfbeeld; Sociale vaardigheid; Gedrag; Aandacht/concentratie; Emotie-regulatie; Omgaan met boosheid; Executive functies; Geheugen; Oplossingsgericht

Persoonlijk

Naast haar werk vindt Mariefloor het leuk om in haar vrije tijd een goede balans te vinden tussen haar lichaam en geest door middel van yoga. Ze houdt erg van reizen naar verre landen en ze geniet ervan om kennis te maken met verschillende culturen. Reizen verrijkt het begrip van andere culturen en is tegelijk ook een spiegel voor haarzelf.

Tarief & Duur

Een intake gesprek duurt tussen de 60-90 minuten en kost EUR 75 per uur. De kosten van de behandelingen zijn afhankelijk van de hulpvraag (prijzen zijn gedifferentieerd). Op individueel en in groepsverband is het ook mogelijk om naast psychologische behandelingen ook academische trainingen aan te vragen over executieve functies, studievaardigheden en leerproblemen.

Vergoedingen

Er zijn geen contracten afgesloten met gemeentes en zorgverzekeraars. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de behandeling. Het is soms mogelijk om vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), een aanvullende zorgverzekering  of een internationale zorgverzekering de gemaakte zorgkosten vergoed te krijgen. Aan het einde van de maand krijgen de cliënten een factuur opgestuurd voor de sessies van de behandeling. Bij psychologische onderzoeken wordt de factuur overhandigd na het eerste intake gesprek.

Practice

Mariefloor became interested in psychology at the end of her secondary schooling when she read books about famous, international psychologists. At a young age she was already fascinated by the behavior of other people. As a young adult she enjoyed talking to other people about their inner drives and passions in their lives. After her psychology study at University College Utrecht and the University of Amsterdam she was eager and determined to open up her private practice for children and teenagers for international and Dutch families. “It is inspiring to work with young people because they are constantly developing themselves in different areas of their lives and they are often eager to take on new challenges.”

After her psychology study Mariefloor gained a lot of experience from working as a school psychologist and student support coordinator in different international schools. She can relate to people who have been exposed to different cultures and languages because she has lived as a “Third Culture Kid” abroad. Many of her clients also have an international background and try to build up their lives with their families in the Netherlands. “The diversity of these young people’s multicultural and linguistic backgrounds inspires me to discuss the cause of their problems to finds solutions for the challenges in their lives.”

Furthermore, Mariefloor has a positive outlook and she strives to bring out the strengths of the person. In an informal, sincere and friendly way she tries to make contact with her clients and uses different visual and non-verbal materials to ensure that the client feels safe in his environment. She is empathetic, caring and has a positive outlook. She is keen to support children and teenagers with their development and she will find their strengths and build on their areas of growth. “Together with the child and parent I will try to meet their needs and search for the best solution for their challenges in their development.”

Specializations & Training

 • Developmental Psychology
 • Cognitive Behavior therapy, stress-reduction, mindfulness, visualization, creative techniques
 • Psycho-educational assessments for children and teenagers
 • Psychological training and therapy for children and teenagers with an international background (clients with a Dutch background are also welcome);
 • Psychological workshops for teachers and specialists in different areas: autism, ADHD, dyslexia, dyscalculia;
 • Classroom observations at school and home observations at home.
 • Bilingualism and Multilingualism
 • Behavior problems: Autism, ADHD, ADD, ODD
 • Learning difficulties: Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, Non-verbal learning disorder
 • Giftedness
 • Internalizing problems: Anxiety, Depression.
Types of trainings

Anxiety; Low mood; Stress-management; Self-esteem ; Social skills; Behavioral skills; Attention/Concentration; Emotion-regulation; Anger-Management; Dyslexia; Executive skills; Memory; Study Skills; Solution-focused.

Personal

In her free time Mariefloor enjoys taking part in yoga in order to relax her body and mind and search for a balance in her life. Her passion lies in travelling to foreign countries and learning about people from different cultures. Travelling expands her understanding of other cultures and is also a mirror for herself.

Rate & Frequency

An intake appointment takes between 1-1,5 hours and the hour rate is EUR 75. The costs of the psychological training/therapy and psychological assessments are dependent on the referral question (differentiated prices). Besides the psychological trainings and therapies about different topics, it is also possible to offer individual and group training from an academic perspective (e.g. in the areas of executive functioning, study skills and learning problems).

Reimbursement

There are no contracts with the city hall nor the health care agencies. This does not affect the quality of the treatment. Reimbursement of the costs can sometimes occur with a “persoonsgebonden budget” (PGB), an additional health insurance package or an international healthcare insurance package. Clients will receive the invoice at the end of the month for their treatment. Clients who take part in a psychological assessment receive an invoice after the first intake appointment.

Adres

Openingstijden

 • Maandag13:30-17:30
 • Dinsdag9:00-17:30
 • Woensdag13:30-17:30
 • Donderdag9:00-17:30
 • Vrijdag-
 • Zaterdag-
 • Zondag-

Neem contact op met Mariefloor Fiksinski-Plekkenpol

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Psycholoog.nl